ដំណើរទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ច្រកចេញចូលតែមួយរបស់យុវជនសហគមន៍ (YWEs)

Rate this item
(0 votes)

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ច្រកចេញចូលតែមួយរបស់យុវជនសហគមន៍ (YWEs) ដែលត្រូវបានរៀបចំ និងដឹកនាំដោយអង្គការសុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាពសង្គម ដោយបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការ USAID តាមរៈអង្គការផេកកម្ពុជា (PACT)

ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មី ក៏ដូចជាវីឌីអូថ្មីពីអង្គការCISA សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់Facebookខាងក្រោម

https://www.facebook.com/cisa.org.kh

Read 527 times Last modified on Wednesday, 10 November 2021 15:58
CISA Super Users

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2022 CISA. All Rights Reserved